"<\/a>
\n
<\/i><\/a><\/div>\n
\n \n \n \n \n <\/path>\n <\/path>\n <\/path>\n <\/path>\n <\/g>\n <\/svg>\n <\/i>\n
\ud83d\udecd\ufe0f<\/b><\/i>\u05e7\u05d5\u05e0\u05d9\u05dd \u05e0\u05db\u05d5\u05df - BuyWithUs\ud83d\udecd\ufe0f<\/b><\/i><\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n<\/a>\n
\ud83d\udecd<\/b><\/i>\u05e7\u05d1\u05dc\u05d5 \u05d3\u05d9\u05dc \u05de\u05d3\u05d4\u05d9\u05dd! \u05de\u05dc\u05d7\u05de\u05ea \u05de\u05d7\u05d9\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05e9\u05d5\u05d2\u05e2\u05ea \u05de\u05d5\u05e8\u05d9\u05d3\u05d4 \u05d0\u05ea \u05d4\u05de\u05db\u05e9\u05d9\u05e8 \u05d4\u05e0\u05d4\u05d3\u05e8 \u05d4\u05d6\u05d4 \u05dc\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05d4\u05d6\u05d5\u05d9 \u05e9\u05dc \u05e4\u05d7\u05d5\u05ea \u05de\u05de\u05d7\u05d9\u05e8 \u05e1\u05d9\u05df \ud83d\ude31<\/b><\/i>\ud83d\ude31<\/b><\/i>\ud83d\ude31<\/b><\/i>\u05e8\u05e7 \u05e9\u05e4\u05d4 \u05ea\u05e7\u05d1\u05dc\u05d5 \u05d0\u05d7\u05e8\u05d9\u05d5\u05ea \u05d9\u05d1\u05d5\u05d0\u05df \u05e8\u05e9\u05de\u05d9 \u05dc\u05e9\u05e0\u05ea\u05d9\u05d9\u05dd!! \u2705<\/b><\/i>\u05e2\u05dd \u05de\u05e2\u05d1\u05d3 \u05d4Snapdragon 750G \u05d4\u05de\u05e9\u05ea\u05dc\u05dd \u05d1\u05d2\u05e8\u05e1\u05d0 \u05d4\u05d1\u05d9\u05e0\u05dc\u05d0\u05d5\u05de\u05d9\u05ea, \u05de\u05e1\u05da \u05d0\u05de\u05d5\u05dc\u05d3 \u05d1\u05d2\u05d5\u05d3\u05dc \u05e9\u05e4\u05d5\u05d9 \u05e9\u05dc 6.43" \u05d1\u05ea\u05d3\u05e8 \u05e8\u05e2\u05e0\u05d5\u05df 90Hz, \u05de\u05e2\u05e8\u05da \u05de\u05e6\u05dc\u05de\u05d5\u05ea \u05de\u05e9\u05d5\u05dc\u05e9 \u05d5\u05d1\u05d9\u05e6\u05d5\u05e2\u05d9 \u05e1\u05d5\u05dc\u05dc\u05d4 \u05e0\u05d4\u05d3\u05e8\u05d9\u05dd! \u2705<\/b><\/i>1189 \u05e9"\u05d7 \u05d1\u05d3\u05d9\u05dc \u05de\u05e7\u05d5\u05de\u05d9 \u05de\u05d8\u05d5\u05e8\u05e3 \u05d5\u05e1\u05d5\u05e4\u05e8 \u05de\u05d5\u05d2\u05d1\u05dc! \u05e9\u05d5\u05d5\u05d4 \u05e9\u05d5\u05d5\u05d4 \u05e9\u05d5\u05d5\u05d4! \ud83d\udcaf<\/b><\/i>\ud83d\udcaf<\/b><\/i> \u05e4\u05e8\u05d8\u05d9\u05dd \u05d5\u05e8\u05db\u05d9\u05e9\u05d4:https:\/\/wp.me\/paYAxQ-8mU<\/a><\/div>\n\n